Uživatelské menu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu „www.eshop.vpodlahy.cz“ provozovaného společností V-PODLAHY, s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti V-PODLAHY, s.r.o., IČ 25374745, se sídlem Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín (dále jen „prodávající“ nebo „V-Podlahy“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.eshop.vpodlahy.cz (dále jen „webová stránka“ nebo „e-shop“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávajícího lze dále kontaktovat na e-mailu vpodlahy@vpodlahy.cz, anebo telefonicky na tel. č. +420 575 759 257. Další informace o společnosti V-Podlahy jsou uvedeny na webové stránce www.vpodlahy.cz.

I.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy je kupujícím fyzická osoba, jež uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, či právnická osoba. V takovém případě se však neaplikují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, jež jsou určena k ochraně spotřebitele dle § 1810 a násl. občanského zákoníku, zejména pak ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy a ustanovení o uplatňování práv z odpovědnosti za vady. Spotřebitelem je podle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností V-Podlahy nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je podle § 420 odst. 1 OZ ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro na něj nevztahují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, jež jsou určena k ochraně spotřebitele.

I.3. Kupující současně s odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně všech jejich příloh, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Obchodní podmínky v platném a účinném znění jsou zaslány kupujícímu spolu s potvrzením o přijetí objednávky na jeho e-mailovou adresu. Pokud kupující v rámci objednávkového formuláře neuvede svou kontaktní e-mailovou adresu, budou mu obchodní podmínky předány v textové podobě při předání zboží (tyto budou vloženy do zásilky obsahující objednané zboží).

I.4. Ustanovení obchodních podmínek, včetně jejich příloh, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

I.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

I.6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti V-Podlahy, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. společnosti V-Podlahy nebo smluvních partnerů společnosti V-Podlahy, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Uživatelský účet

II.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje registraci zákazníka a zřízení uživatelského účtu (dále jen jako „uživatelský účet“). Při zřízení uživatelského účtu je zákazník povinen uvést své jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu bydliště a případné další doručovací adresy. V případě jakékoliv změny těchto osobních údajů je zákazník povinen neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku této změny, provést aktualizaci svých osobních údajů v rámci uživatelského účtu.

II.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem zvoleným kupujícím. Kupující je povinen přístupové údaje k uživatelskému účtu (tj. uživatelské jméno a heslo) chránit a zachovávat ohledně nich mlčenlivost, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

II.3. Zákazník, který má zřízen uživatelský účet, si může zvolit, zda provede objednávku zboží bez přihlášení ke svému uživatelskému účtu (v takovémto případě bude považován za zákazníka, který nemá zřízen uživatelský účet, a tato objednávka se nezobrazí následně v jeho uživatelském účtu), anebo zda objednávku provede po přihlášení ke svému uživatelskému účtu (v takovémto případě bude objednávkový formulář automaticky předvyplněn údaji zákazníka uvedenými v jeho uživatelském účtu a objednávka se následně promítne do uživatelského účtu zákazníka, zákazník následně ve svém uživatelském účtu bude mít přístup ke všem dokladům, které se k objednávce vztahují, a může sledovat stav zakázky).

II.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a je povinen zabezpečit řádně své uživatelské jméno a heslo, aby zabránil jeho zpřístupnění neoprávněným třetím osobám.

II.5. Prodávající může zrušit jednostranně uživatelský účet zákazníka, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než tři (2) roky nevyužívá (tedy po tuto dobu neučinil jakožto přihlášený zákazník žádnou objednávku na webovém rozhraní obchodu), či v případě, kdy kupující poruší podstatně své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

II.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy a kupní cena

III.1. Prodávající prezentuje zboží určené k prodeji prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Kupující prostřednictvím webového rozhraní obchodu vkládá do „nákupního košíku“ prezentované zboží, které hodlá zakoupit. Vložení zboží do „nákupního košíku“ provede kupující tak, že klikne v rámci webového rozhraní na vybraný produktu, zvolí požadované parametry (např. rozměr, množství, apod.) a dále klikne na políčko „KOUPIT“. Jakmile bude zákazník chtít ukončit nákupní proces, klikne na ikonu košíku umístěnou v pravém horním rohu webového rozhraní a vstoupí tak do objednávkového formuláře.

III.2. Kupní cena je uvedena na webových stránkách e-shopu vždy u konkrétního zboží včetně všech daní a poplatků, nicméně náklady na dodání zboží a náklady platby se liší podle zvoleného způsobu dopravy a způsobu úhrady. Pokud by byla kupní cena zboží uvedena bez DPH, musí být tato skutečnost u ceny výrazným způsobem uvedena, povinnost uvedení ceny i s DPH vedle ceny bez DPH tím není dotčeno. Rozměry a další parametry zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu u jednotlivých produktů. Má-li kupující zájem o poskytnutí doplňujících informací, může kontaktovat prodávajícího za pomocí kontaktních údajů prodávajícího uvedených v čl. I.1. těchto obchodních podmínek.

III.3. Prodávající upozorňuje, že konečné ceny u zboží jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, což je dáno právě v důsledku zaokrouhlení na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v objednávkovém formuláři.

III.4. Náklady na dopravu a náklady platby jsou uvedeny v nákupním košíku, tyto náklady jsou platné v případě, že zboží má být dodáno do České republiky. Dodání zboží do jiných oblastí není možné.

III.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (v „nákupním košíku“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (zboží, které „vložil“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží,

c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

d) nákladech spojených s dodáním zboží (tj. náklady na dopravu) a náklady spojené s platbou zboží (tj. náklady platby),

e) identifikačních údajích kupujícího (zejména jméno, příjmení, bydliště, další kontaktní údaje jako je telefonní číslo a e-mailová adresu kupujícího) a

f) dodací adrese

(dále společně jen jako „objednávka“).

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU “ - Kliknutím potvrdíte objednávku zavazující platbu. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

III.6. Není-li uvedeno dále v těchto obchodních podmínkách jinak, kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení řádné a úplné objednávky prodávajícímu. Prodávající po obdržení objednávky její obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, tedy e-mailem zaslaným na adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Není-li objednávka učiněna řádně (zejména chybí-li v ní některý z údajů uvedených v čl. III.5. těchto obchodních podmínek, anebo je-li některý z těchto údajů uveden nesprávně), vyzve prodávající kupujícího k doplnění nebo opravě objednávky. V případech uvedených v předchozí větě dojde k uzavření kupní smlouvy až okamžikem, kdy prodávající obdrží od kupujícího doplnění nebo opravu objednávky.

III.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (společnost V-Podlahy si neúčtuje žádné další poplatky, to se však netýká nákladů na dopravu a nákladů na platbu).

III.8. Kupující při vyplňování objednávkového formuláře zvolí jednu z možností způsobu úhrady kupní ceny:.

a) Platba bankovním převodem:

- Kupní cenu je možné uhradit na účet prodávajícího č.ú. 6789860207/0100, vedený u Komerční banka, a.s.

- Tento způsob úhrady kupní ceny není nijak zpoplatněn a je jej možné použít u všech způsobů dodání zboží.

- Kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny, vyzve jej prodávající k úhradě dlužné částky a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu, ve které tak má učinit. Po marném uplynutí této lhůty je oprávněn prodávající od kupní smlouvy odstoupit.

- Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

- Zboží bude kupujícímu dodáno až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

b) Platba v hotovosti nebo kartou v provozovně prodávajícího, kterou si zvolí kupující v objednávkovém formuláři, při převzetí zboží v provozní době dané provozovny: Tento způsob úhrady kupní ceny není nijak zpoplatněna. Kupní cena je splatná při převzetí zboží. Zboží nebude kupujícímu předáno, nedojde-li ze strany kupujícího k zaplacení kupní ceny. Tento způsob platby je možné využít pouze při převzetí zboží v provozovně prodávajícího.

Nedohodne-li se následně kupující s prodávajícím jinak, je kupující povinen provést úhradu kupní ceny způsobem zvoleným v rámci objednávky.

Před odesláním objednávky bude kupující na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn.

III.9. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

III.10. Kupující je povinen uhradit spolu s kupní cenou prodávajícímu rovněž i náklady platby a náklady na dodání zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a náklady spojené s platbou za zboží.

III.11. Není-li uvedeno v těchto obchodních podmínkách jinak (v souvislosti s jednotlivými způsoby platby), anebo nesjednají-li si smluvní strany jinak, prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží, příp. povinnost zaplatit zálohu.

III.12. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v papírové podobě spolu se zbožím, nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

IV. Dodání zboží a jeho převzetí

IV.1. Společnost V-Podlahy kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem kupní smlouvy, jakož i doklady, které se k němu vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu s kupní smlouvou.

IV.2. Kupující při vyplňování objednávkového formuláře zvolí jednu z možností způsobu dodání zboží:

a) osobní odběr v provozovně prodávajícího, kterou si zvolí kupující v objednávkovém formuláři, v její provozní době: Tento způsob dopravy je zdarma a je možné jej použít u všech způsobů platby kupní ceny. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak, platí, že kupující při zvolení tohoto způsobu dodání zboží je povinen zboží převzít do 30 dnů ode dne, kdy prodávající sdělí kupujícímu (e-mailem, telefonicky či SMS zprávou), že je zboží připraveno k vyzvednutí. Pokud kupující v této lhůtě nepřevezme zboží, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

b) Zaslání přepravní službou:

Náklady na dodání činí 219,- Kč. Výše uvedené náklady na dodání zboží jsou platné za předpokladu, že hmotnost zásilky nepřesáhne 20 kg. Přesáhne-li hmotnost 20 kg, je cena za dodání zboží vygenerována automaticky a zobrazena v objednávkovém formuláři dle hmotnosti a rozměrů zboží vloženého v košíku.

O datu dodání zboží bude informován kupující předem SMS, telefonicky nebo e-mailem přepravcem. Kupující je povinen zboží při prvním dodání převzít. Kupující se zavazuje zajistit, aby se na dodací adrese v den, v němž má dojít k doručení zboží, a v předpokládané době dodání (anebo v době mezi 08:00 a 18:00, není-li stanovena přepravcem předpokládaná doba dodání) nacházela osoba oprávněná zboží převzít.

V případě tohoto způsobu dodání zboží je možná pouze platba kupní ceny předem bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

Nedohodne-li se následně kupující s prodávajícím jinak, je kupující povinen převzít zboží doručované způsobem zvoleným kupujícím v rámci objednávky.

IV.3. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, nedohodne-li se s kupujícím jinak.

IV.4. Dodací list či jiná listina potvrzující převzetí zboží se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení zůstane prodávajícímu a jedno vyhotovení bude vydáno kupujícímu, jím pověřené osobě, či osobě, která zboží převzala (smluvní dopravce, či jeho zaměstnanec).

IV.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

IV.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, anebo o poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě jakéhokoliv poškození zboží při dopravě je povinen kupující informovat i prodávajícího.

V. Odstoupení od smlouvy dle § 1829 a násl. občanského zákoníku

V.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobené podle požadavků kupujícího-spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

V.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1. těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze dle právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využít vzorový formulář vyhotovený prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek, není to však povinností kupujícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zaslat mimo jiné na adresu prodávajícího či na e-mailovou adresu prodávajícího (viz čl. I.1. těchto obchodních podmínek).

V.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu kupujícím-spotřebitelem vráceno nebo zasláno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel je oprávněn vrátit zboží na některé z následujících prodejen prodávajícího v její otevírací době:

- Pobočka Vsetín: U Křivačkárny 888 (Sandrik), 755 01 Vsetín

- Pobočka Ostrava: Hlučínská 1177 (vjezd z ulice Podkovářská 12), PSČ 702 00 Ostrava

- Pobočka Brno: Masná 104, PSČ 602 00 Brno

- Pobočka Olomouc: Areál P3 logistic parks, Dolní Novosadská 336/90, PSČ 779 00 Olomouc

- Pobočka Praha - Horní Počernice: Náchodská 3149, PSČ 193 00 Praha 20 - areál Sychrov II

- Pobočka Praha – Zličín: Zličín Business Center, Na Radosti 413, budova 2, PSČ 155 21 Praha 5

- Pobočka Pardubice: Husova 1951, PSČ 530 03 Pardubice

- Pobočka Ústí nad Labem: ulice Předlická 478/18, PSČ 400 01 Ústí nad Labem

- Pobočka Plzeň: Hřbitovní 1463/31 b, areál Elfetex, PSČ 312 00 Plzeň 4 - Doubravka

V.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání) do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2. těchto obchodních podmínek spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

V.6. Ustanovení čl. V. těchto obchodních podmínek se použije výhradně na smluvní vztahy uzavírané s kupujícími-spotřebiteli.

VI. Práva z vadného plnění, záruka za jakost a přechod nebezpečí škody na věci

VI.1. Veškeré informace týkající se odpovědnosti prodávajícího z titulu vadného plnění, práv kupujícího z vadného plnění, možnosti jejich uplatnění, včetně podrobného popisu reklamačního procesu, a záruky za jakost nalezne kupující v „Reklamačním řádu“, který tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek.

VI.2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZDE.

VII. Mimosoudní řešení sporů

VII.1. Spotřebitel má dle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené mezi ním jako kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e písm. d) zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, PSČ 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.cz, internetové stránky adr.coi.cz. Návrh na zahájení řízení lze podat písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky prostřednictvím online formuláře uvedeného v příslušném rozhraní internetových stránek České obchodní inspekce http://www.coi.cz/ za podmínek v tomto uvedených. Online podání podnětu k mimosoudnímu řešení umožňuje také platforma zřízená Evropskou komisí na internetové adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr.

VII.2. Předpokladem podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je neúspěšné předchozí mimosoudní řešení sporu s prodávajícím dle IX.2. těchto obchodních podmínek.

VII.3. Návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může spotřebitel podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé, přičemž nedílnou součástí návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo.

VII.4 V podrobnostech o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy prodávající odkazuje na § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele a na Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) České obchodní inspekce dostupné na příslušném rozhraní internetových stránek České obchodní inspekce.

VIII. Ochrana a zpracování osobních údajů

Prodávající, se jakožto správce osobních údajů kupujícího, které mu budou na základě a v souvislosti s plněním smluvního vztahu s kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje kupujícího zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů tvoří přílohu č. 3 těchto obchodních podmínek.

IX. Závěrečná ustanovení

IX.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

IX.2. Mimosoudní stížnost spotřebitele lze zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na e-mailovou adresu eshop@vpodlahy.cz, přičemž informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající v listinné podobně na adresu uvedenou kupujícím či na elektronickou adresu kupujícího, a to ve formě odpovídající způsobu podání stížnosti.

IX.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vybraných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

IX.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě (v elektronickém archivu společnosti V-Podlahy) a není přístupná. Avšak kupující, kteří mají zřízen na e-shopu uživatelský účet, mají přístup ke kupním smlouvám, včetně obchodních podmínek platných ke dni uzavření kupní smlouvy, a příslušným fakturám, v souvislosti s nákupy na e-shopu, které provedli jakožto uživatelé přihlášení ke svému uživatelskému účtu.

IX.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

IX.7. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

IX.8. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

IX.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

IX.10. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytnuty kupujícímu i dárky, je darovací smlouva mezi společností V-Podlahy a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li z jakéhokoliv důvodu k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Ve Vsetíně dne 6. 3. 2023

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později