Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Košík

  Reklamační řád - starý

  Reklamační formulář ke stažení zde.

  I. Všeobecná ustanovení

  Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (platných pro uzavření smlouvy prostřednictvím e-shopu prodávajícího) prodávajícího   V-Podlahy s.r.o., IČ 25374745, DIČ CZ25374745, se sídlem Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C 16430 vedená u Krajského soudu v Ostravě jako prodávající (dále jen „V-Podlahy“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od V-Podlah.

  Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout V-Podlahy potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

  Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

  Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

  V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

  II. Záruka za jakost

  Jako doklad o záruce vystavují V-Podlahy ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

  Na výslovnou žádost kupujícího V-Podlahy poskytnou záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

  Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, V-Podlahy v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu V-Podlahy zároveň uvedou, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

  1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

  Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

  Lhůta je:

               u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;

               u zánovního zboží 21 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);

               u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).

  U spotřebního zboží (např. stavební chemie, doplňkového sortimentu, údržbových prostředků je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

  Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno.

  Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.

  Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

  V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

  2. Jakost při převzetí

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

               věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

               věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

               věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

               věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

  3. Smluvní záruka za jakost

  V-Podlahy mohou nad rámec zákonné lhůty (24 měsíců) poskytovat bezplatný servis ve vyznačené lhůtě, tato služba se řídí výhradně tímto Reklamačním řádem a zejména pak bezplatným servisem, viz článek VII.

  III. Záruční podmínky

  1. Kontrola zboží při převzetí

  Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

  Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

  Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

  Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail poskozeni.zasilky@anora.cz. Dále V-Podlahy v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

  Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však V-Podlahy možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  2.Uplatnění,reklamace

  Kupující může reklamaci uplatnit na libovolné prodejně prodávajícího, viz. seznam prodejen. Dále je možné reklamaci zboží a to odeslat na adresu prodávajícího:

  V-Podlahy, s.r.o, Vsetín, Na Hrázi 1603, 755 01.

  Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží. Dále V-Podlahy doporučují přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

  Taktéž V-Podlahy doporučují zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

  Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

  3. Výluky

  Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

  a. mechanickým poškozením zboží,

  b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

  c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

  d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

  e. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

  f. provedením nekvalifikovaného zásahu

  g. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

  h. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

  i. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

  Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a V-Podlahy výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

  4. Typy vad

  I.1  Vady množstevní

  a) dodané množství zboží se odlišuje od množství deklarovaného na dodacím listu, resp. faktuře,

  b) je dodáno jiné zboží, než je deklarováno na dodacím listu, resp. na faktuře.

  4.2  Vady zjevné

  a) viditelné mechanické poškození - dodané zboží vykazuje viditelné mechanické poškození,

  b) skryté mechanické poškození  - poškození je zakryto obalem a je viditelné až po rozbalení zboží,

  c) zjevná výrobní vada – vada výrobku se projeví po rozbalení výrobku (vady laku, poškrábání povrchu, přítomnost nesourodých látek v povrchové vrstvě, nesourodý/chybějící dekor atd.)

  Za zjevné vady podlahovin se též považují odlišné rozměry, záměny druhů, vady povrchů, barva povrchu vybočující z tolerancí stanovených příslušnými normami. Reklamaci tak nelze uplatnit na odchylky, které jsou povoleny obecně platnými předpisy, například:

  • ČSN 804401 – podlahové textilie připouští odchylky rozměru od jmenovitých hodnot konstrukčně technologických ukazatelů od 0,5 do 2,5%.

  • ČSN 492120 – dřevěné podlahoviny, přípustný počet vadných výrobků je 3,1 – 4,8%

  • ČSN  13329 – laminátové podlahy, norma připouští výškové rozdíly do 0,15 mm, prohnutí lamel od 0,15 do 0,20 %, vydutí od 0,20 do 1,00%, spáry mezi dílci jsou v toleranci, pokud jsou menší než 0,2 mm

  4.3  Vady skryté

  a) vada materiálu, která se projeví po pokládce materiálu a kupující ji přes vynaložení obvyklé pozornosti nebyl s to zjistit již při uzavření smlouvy.

  Reklamaci skryté vady nelze uplatnit, pokud nebyly při pokládce dodrženy technologické postupy nebo byly použity nevhodné průvodní materiály nutné pro pokládku (jako např. lepidla, tmely, podklady apod.). Za skrytou vadu nelze považovat vady materiálu vzniklé použitím nevhodných čistících nebo konzervačních materiálů Za skrytou vadu nelze považovat běžné opotřebení materiálu provozem.

  5. Testování závady

  Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady V-Podlahy doporučují písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

  Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

  Kupující tímto bere na vědomí, že V-Podlahy neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovávají u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. V-Podlahy nenesou odpovědnost za provedení opravy.

  Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

  Je-kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že jsou V-Podlahy oprávněny přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

  IV. Vyřízení reklamace

  1. Kupující - spotřebitel

  V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

  Reklamaci včetně odstranění vady V-Podlahy vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

  2. Kupující - podnikatel

  Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

  V. Společná ustanovení

  V-Podlahy vydají kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

  Po vyřízení reklamace V-Podlahy upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

  Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka  o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

  Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

  Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

  Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

  Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

  V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

  Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazují si V-Podlahy právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

  Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů mohou V-Podlahy či její smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

  VI. Spotřební materiál a minimální životnost

  Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např. stavební chemie, údržbová chemie, doplňkový sortiment a podobné) nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží nebo v počtu použití, případně v počtu vytištěných stan či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

  Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

  Životnost jsou V-Podlahy povinna vyznačit u nabízeného zboží, jinak nemá možnost se této životnosti dovolávat.

  VII. Závěrečná ustanovení

  Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

  Tento Reklamační řád je platný od 1.6.2016.

  Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách V-Podlahy, s.r.o nebo jako dokument na www.anora.cz