Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Košík

  Odstoupení od smlouvy

  IV. Odstoupení od smlouvy

  -> formulář pro odstoupení od smlouvy zde.

  1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

  b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

  c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

  V-Podlahy umožňují spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak V-PODLAHY, s.r.o potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

  Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:  

  V-PODLAHY, s.r.o

  Na hrázi 1603

  Vsetín 75501

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá V-Podlahám bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od V-Podlah obdržel, a to na své náklady.

  Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal

  Pokud se jedná o spotřební zboží (např. doplňkový sortiment, údržbové prostředky atd,.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

  Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, V-Podlahy doporučují pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu V-Podlah spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě v jiném zboží.

  Spotřebitel odpovídá V-Podlahám pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  V případě proplácení dobropisu v hotovosti můžou V-Podlahy požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů můžou V-Podlahy odmítnout peněžní prostředky proplatit.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu V-Podlahy bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, V-Podlahy však nejsou povinny vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží V-Podlahám odeslal.

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi V-Podlahami a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, mají V-Podlahy právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

  2. Odstoupení v ostatních případech

  Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

  b. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

  c. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

  d. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující V-Podlahám, co ještě vrátit může, a dá V-Podlahám náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce V-Podlah, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

   

  3. Společná ustanovení pro odstoupení od smlouvy

  V-Podlahy upozorňují své zákazníky, že je-li předmětem kupní smlouvy zboží (myšleno jeden kus zboží, nikoliv v součtu s ostatními kusy zboží), jehož plocha je menší než 20m2, bude takové zboží považováno za zboží upravené na míru (dále jen „zboží upravené na míru“). Od smlouvy v části týkající se zboží upraveného na míru není možno odstoupit. Takové zboží upravené na míru (tedy o malé ploše) je totiž trvale znehodnoceno, nelze jej dále prodat a možnosti jeho jiného uplatnění jsou minimální  .

  V. Bezpečnost a ochrana informací

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran (telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu V-PODLAHY, s.r.o, Na Hrázi 1603, Vsetín 755 01.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

  Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou zde následující:.

  Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V-Podlahy prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Pro realizaci obchodní transakce Kupující sdělí jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), podpis, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu může být požadováno předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může být odmítnuto zboží či peníze vydat/proplatit.

   

  V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

  Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Postup podle předchozí věty nijak nevylučuje možnost, aby se Kupující obrátil se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  V-Podlahy mohou dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, V-Podlahy pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

  V-Podlahy si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.

  VI. Provozní doba

  Objednávky přes internetový obchod V-Podlah: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

  V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci V-Podlahy nenesou odpovědnost za nedodržení provozní doby.

  VII. Ceny

  Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

  Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

  Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v  konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

  Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

  Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci V-Podlahy nabízely bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

  Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi V-Podlahami a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému V-Podlah. V-Podlahy v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

  V-Podlahy si vyhrazují právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

   

  VIII.Platební podmínky

  V-Podlahy akceptují následující platební podmínky:

  a. platba v hotovosti či kartou při nákupu;

  b. platba předem bankovním převodem;

  c. platba přes internetové rozhraní banky;

  d. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu;

  e. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - Kupující hradí navíc tzv. dobírečné);

  f. platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek),

  Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví V-Podlah, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

  Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

   

  IX. Dodací podmínky

  1. Způsoby dodání

  V-Podlahy zajišťují či zprostředkovávají následující způsoby dodání:

  a. osobní odběr;

  b. zasílání přepravní službou – ČR;

  Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému V-Podlahy nenesou zodpovědnost za opožděné dodání zboží. Cenu dopravy, která je uvedena v údajích při činění objednávky, hradí Kupující.

  2. Ostatní podmínky

  V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, mohou V-Podlahy či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů mohou V-Podlahy či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

  Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku. 

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu poskozeni.zasilky@anora.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou V-Podlahám. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však V-Podlahám možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  XI. Záruční podmínky

  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem V-Podlah a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

  XII. Závěrečná ustanovení

  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

  Případné spory mezi V-Podlahami a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak V-Podlahy doporučují Kupujícímu nejdříve využít kontakt na V-Podlahy pro vyřešení nastalé situace.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.6.2016, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách V-Podlah nebo elektronicky na www.anora.cz

  Odstoupení od smlouvy

   

  Adresát:

  V-Podlahy, s.r.o

  IČ: 25374745

  se sídlem Vsetín, Na Hrázi 1603, 755 01

   

  společnost  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C 16430 vedená u Krajského soudu v Ostravě jako prodávající

   

  Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží.

  ______________________________

  __________________________________________________________________________________

   

  Číslo daňového dokladu __________________

  Datum objednání _______________________

  Datum obdržení ________________________

  Jméno a příjmení zákazníka_______________________________________________

  Adresa zákazníka_______________________________________________________

   

  Datum __________________

   

   

  Podpis zákazníka

   

  Formulář ke stažení ZDE.