Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Košík

  Obchodní podmínky

  I. Základní ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost V-PODLAHY, s.r.o., IČ 25374745, DIČ CZ25374745, se sídlem Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C 16430 vedená u Krajského soudu v Ostravě jako prodávající (dále jen „společnost V-Podlahy“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“), vznikl–li smluvní vztah prostřednictvím e-shopu nacházejícího se na internetových stránkách www.eshop.vpodlahy.cz.

  Další informace o společnosti V-Podlahy jsou uvedeny na webové stránce www.vpodlahy.cz.

  Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy je kupujícím podnikatel. V takovém případě se však neaplikují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, jež jsou určenak ochraně spotřebitele dle §1810 a násl. občanského zákoníku. Spotřebitelem je podle §419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností V-Podlahy nebo s ní jinak jedná.

  Podnikatelem je podle § 420 odst. 1 OZ ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

  Kupující současně s podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti V-Podlahy, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. společnosti V-Podlahy nebo smluvních partnerů společnosti V-Podlahy, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

  Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

  II. Sdělení před uzavřením smlouvy

  Společnost V-Podlahy sděluje, že:

  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, společnost V-Podlahy si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
  2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícího od společnosti V-Podlahy, příp. povinnost zaplatit zálohu
  3. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném společností V-Podlahy uváděny bez i včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
  4. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu společnosti V-Podlahy, přičemž registrovaní uživatelé společnosti V-Podlahy mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
  5. v případě, že spotřebitel chce podat stížnost, může tuto stížnost uplatnit e-mailem na adresu eshop@vpodlahy.cz či písemně na adresu sídla společnosti V-Podlahy.

  III. Smlouva

  1. Uzavření smlouvy

  Pro objednání zboží si Kupující vytvoří prostřednictvím webového prohlížeče objednávku (vloží zboží do košíku). Před zasláním objednávky společnosti V-Podlahy je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do košíku Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Společnost V-Podlahy po obdržení objednávky Kupujícího toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mailem), a to na adresu e-mailu Kupujícího uvedenou v objednávce. V této zprávě bude rovněž uvedeno, zda objednávku Kupujícího společnost V-Podlahy akceptuje. Pokud ano, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí potvrzovacího e-mailu od společnosti V-Podlahy.

  Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

  V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 50.000,- Kč vč. DPH, může být po něm společností V-Podlahy vyžadováno písemné potvrzení objednávky. Nepotvrdí-li Kupující objednávku písemně ani do 7 dnů, kupní smlouva nebude uzavřena.

  2. Dodání předmětu koupě

  Kupní smlouvou se společnost V-Podlahy zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží (dále jen „věc“), poskytne digitální obsah, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí společnosti V-Podlahy kupní cenu.

  Společnost V-Podlahy si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

  Společnost V-Podlahy Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

  Společnost V-Podlahy splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

  Dodá-li společnost V-Podlahy větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

  Společnost V-Podlahy odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

  Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí společnost V-Podlahy věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří společnost V-Podlahy věc pro přepravu.

  S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si společnost V-Podlahy vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 50.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, společnost V-Podlahy provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

  3. Práva z vadného plnění a přechod nebezpečí škody na věci

  Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

  Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo podle předchozí věty Kupujícímu náleží i v důsledku později vzniklé vady, kterou společnost V-Podlahy způsobila porušením své povinnosti.

  Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní společnost V-Podlahy umožnila nakládat.

  Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

  Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže společnost V-Podlahy škodu způsobila porušením své povinnosti.

  Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

  Společnost V-Podlahy garantuje Kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména společnost V-Podlahy odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost V-Podlahy nebo výrobce popsali nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití společnost V-Podlahy uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.

  Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád, který je přílohou těchto obchodních podmínek a aplikuje se v plném rozsahu i na smluvní vztah, který se řídí těmito obchodními podmínkami.

  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

  4. Podstatné porušení smlouvy

  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  2. na odstranění vady opravou věci;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

  Kupující sdělí společnosti V-Podlahy, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti V-Podlahy; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost V-Podlahy vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

  Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

  Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost V-Podlahy nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že V-Podlahy nesjednají nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  5. Nepodstatné porušení smlouvy

  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost V-Podlahy dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost V-Podlahy odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

  Neodstraní-li společnost V-Podlahy vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti V-Podlahy.

  6. Porušení smlouvy obecně

  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující-spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

  Při dodání nové věci vrátí Kupující společnosti V-Podlahy na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

  Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

  7. Záruka za jakost

  Zárukou za jakost se společnost V-Podlahy zavazuje, že věc bude po dobu 24 měsíců způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.

  Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než společnost V-Podlahy, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

  IV. Odstoupení od smlouvy

  1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

  V-Podlahy umožňují spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak V-podlahy potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Formulář pro stažení naleznete ZDE.

  Spotřebitel si může vybrat vrácení zboží na některé z našich prodejen ZDE nebo zboží může na své náklady zaslat také na tyto adresy spolu s vyplněným formulářem pro vrácení zboží.

  Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:
  V-PODLAHY, s.r.o.
  Na Hrázi 1603
  755 01 Vsetín

  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  1. o poskytování služeb, které V-Podlahy splnily s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli V-Podlah a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  4. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  6. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

  V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti V-Podlahy bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti V-Podlahy obdržel, a to na své náklady.

  Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

  Pokud se jedná o spotřební zboží (např. doplňkový sortiment, údržbové prostředky atd.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

  Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, společnost V-Podlahy doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu V-Podlah spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě v jiném zboží.

  Spotřebitel odpovídá společnosti V-Podlahy pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu společnost V-Podlahy bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, společnost V-Podlahy však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti V-Podlahy odeslal.

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností V-Podlahy a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má společnost V-Podlahy právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

  2. Odstoupení v ostatních případech

  Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
  3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
  4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen z části, vrátí Kupující V-Podlahám, co ještě vrátit může, a dá V-Podlahám náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  Z důvodu ochrany práv Kupujícího, je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce společnosti V-Podlahy, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

  3. Společná ustanovení pro odstoupení od smlouvy

  Společnost V-Podlahy upozorňuje své zákazníky, že je-li předmětem kupní smlouvy zboží, kde si vybrali požadavek nařezání zboží na míru, tak není možno podle § 1837 písm. d) od této smlouvy odstoupit. Takové zboží upravené na míru je totiž trvale znehodnoceno, nelze jej dále prodat a možnosti jeho jiného uplatnění jsou minimální.

  V. Bezpečnost a ochrana informací

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas k využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran (telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu V-PODLAHY, s.r.o, Na Hrázi 1603, Vsetín 755 01. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

  Společnost V-Podlahy může dále zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, společnost V-Podlahy pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

  Společnost V-Podlahy si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.

  VI. Provozní doba

  Objednávky přes internetový obchod společnosti V-Podlahy: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

  V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci společnost V-Podlahy nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

  VII. Ceny

  Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

  Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

  Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

  Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

  Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi společností V-Podlahy a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému společnosti V-Podlahy. Společnost V-Podlahy v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

  VIII. Platební podmínky

  V-Podlahy akceptují následující platební podmínky:

  1. platba v hotovosti či kartou při osobním odběru zboží;
  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6789860207/0100, vedený u společnosti Komerční banka;
  3. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

  Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví společnosti V-Podlahy, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

  Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

  IX. Dodací podmínky

  1. Způsoby dodání

  V-Podlahy zajišťují či zprostředkovávají následující způsoby dodání:

  1. osobní odběr;
  2. zasílání přepravní službou – ČR;

  Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či společností V-Podlahy nezaviněného výpadku informačního systému společnost V-Podlahy nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží. Cenu dopravy, která je uvedena v údajích při činění objednávky, hradí Kupující.

  2. Ostatní podmínky

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@vpodlahy.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat dokument faxem, e-mailem, nebo poštou na adresu V-Podlahy, s.r.o., Na Hrázi 1603, Vsetín 755 01. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti V-Podlahy možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  X. Závěrečná ustanovení

  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

  Případné spory mezi společností V-Podlahy a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak společnost V-Podlahy doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na společnost V-Podlahy pro vyřešení nastalé situace.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2019, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách společnosti V-Podlah nebo elektronicky na https://eshop.vpodlahy.cz/.